การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก “การรับข้อร้องเรียนที่เป็นการฝ่าจริยธรรม”
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน ศธ.

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 • แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
 • รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 • รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย No Gift Policy

 • นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • สรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • สรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “การใช้รถราชการ”
 • หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง “การใช้รถราชการ”

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • แนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dos & Don’ts) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566