กลุ่มงานในสำนักงาน: ผู้บริหาร
กลุ่มงานในสำนักงาน: ผู้บริหาร
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มอำนวยการ
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวนันทพร โยชน์ชัยสาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายภูษณ คำเวียง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวนารีมุก  แก่นวงษ์ นางสาวนารีมุก แก่นวงษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แม่บ้าน นางจำลอง ฮดฤาชา แม่บ้าน
พนักงานขับรถ นายสุรเชษฐ์ ไชยรักษ์ พนักงานขับรถ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มพัฒนาการศึกษา
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวธารารัตน์ แสนเวียน นางสาวธารารัตน์ แสนเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเฉลิมพล  เอกพันธุ์    นายเฉลิมพล เอกพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสาวสุดารัตน์  สุริโยชัย นางสาวสุดารัตน์ สุริโยชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มบริหารงานบุคคล
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์ นายชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ปัญญาตรัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนโยบายและแผน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางวรัญญา บัวครื้น นางวรัญญา บัวครื้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสันทนา บางทราย นางสาวสันทนา บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทองปาน สุขเสมอ นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางกอบจิตต์ อุ่นชัย นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายทองสุก  ส่งเสริม นายทองสุก ส่งเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายสาธิต พนมแก่น นายสาธิต พนมแก่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางประภาภร ทองคำมี นางประภาภร ทองคำมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางสาวเบญจรัตน์ ปุเรนเต เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานในสำนักงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสุทัย มีสติ นายสุทัย มีสติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานในสำนักงาน: คุรุสภา
กลุ่มงานในสำนักงาน: คุรุสภา
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางณัฏฐนันต์ มะโนขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
กลุ่มงานในสำนักงาน: วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดาบตำรวจศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ ดาบตำรวจศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ ผู้ประสานงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร ผปง.จอส.จ.มห.