กลุ่มงานในสำนักงาน: ผู้บริหาร
กลุ่มงานในสำนักงาน: ผู้บริหาร
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มอำนวยการ
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายภัทรสกล แสงสีดา นายภัทรสกล แสงสีดา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวนันทพร โยชน์ชัยสาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายภูษณ คำเวียง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวนารีมุก  แก่นวงษ์ นางสาวนารีมุก แก่นวงษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวธารารัตน์ แสนเวียน นางสาวธารารัตน์ แสนเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน นางจำลอง ฮดฤาชา แม่บ้าน
พนักงานขับรถ นายสุรเชษฐ์ ไชยรักษ์ พนักงานขับรถ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มบริหารงานบุคคล
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิไกร  แกระหัน นายวุฒิไกร แกระหัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์ นายชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ปัญญาตรัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนโยบายและแผน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางวรัญญา บัวครื้น นางวรัญญา บัวครื้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสันทนา บางทราย นางสาวสันทนา บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทองปาน สุขเสมอ นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวพนา พันธ์พจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มพัฒนาการศึกษา
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายเฉลิมพล  เอกพันธุ์    นายเฉลิมพล เอกพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุดารัตน์  สุริโยชัย นางสาวสุดารัตน์ สุริโยชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางกอบจิตต์ อุ่นชัย นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายทองสุก  ส่งเสริม นายทองสุก ส่งเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสาธิต พนมแก่น นายสาธิต พนมแก่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางประภาภร ทองคำมี นางประภาภร ทองคำมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.มนัสชล แพไธสง ดร.มนัสชล แพไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวเบญจรัตน์ ปุเรนเต เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานในสำนักงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสุทัย มีสติ นายสุทัย มีสติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการณ์ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานในสำนักงาน: คุรุสภา
กลุ่มงานในสำนักงาน: คุรุสภา
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางธนัชพร มะโนขันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
กลุ่มงานในสำนักงาน: วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดาบตำรวจศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ ดาบตำรวจศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ เจ้าหน้าที่จิตอาสาลูกเสือชาวบ้าน