กลุ่มงานในสำนักงาน: ผู้บริหาร
กลุ่มงานในสำนักงาน: ผู้บริหาร
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
นายสโมสอน หนองสูง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มอำนวยการ
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวภัควลัญชญ์ สะเดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นางสาวฐานิดา คบหมู่ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวนารีมุก  แก่นวงษ์ นางสาวนารีมุก แก่นวงษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจันทกานต์ บุญโม๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
แม่บ้าน นางจำลอง ฮดฤาชา แม่บ้าน
พนักงานขับรถ นายสุรเชษฐ์ ไชยรักษ์ พนักงานขับรถ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มบริหารงานบุคคล
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์ นายชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายธงชัย สารีนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางธัญญลักษณ์ ปัญญาตรัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนโยบายและแผน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางวรัญญา บัวครื้น นางวรัญญา บัวครื้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสันทนา บางทราย นางสาวสันทนา บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทองปาน สุขเสมอ นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นางสาวรุ่งทิวา บุญเพิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มพัฒนาการศึกษา
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายเฉลิมพล  เอกพันธุ์    นายเฉลิมพล เอกพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสาวสุดารัตน์  สุริโยชัย นางสาวสุดารัตน์ สุริโยชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธารารัตน์ แสนเวียน นางสาวธารารัตน์ แสนเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางกอบจิตต์ อุ่นชัย นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวพันนิภา ซาเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสาธิต พนมแก่น นายสาธิต พนมแก่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางประภาภร ทองคำมี นางประภาภร ทองคำมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กลุ่มงานในสำนักงาน: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางสาวเบญจรัตน์ ปุเรนเต เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: คุรุสภา
กลุ่มงานในสำนักงาน: คุรุสภา
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางณัฏฐนันต์ มะโนขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานในสำนักงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวรพีพร กีรติศิวกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กลุ่มงานในสำนักงาน: วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
กลุ่มงานในสำนักงาน: วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
รูปบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดาบตำรวจศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ ดาบตำรวจศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ ผู้ประสานงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร ผปง.จอส.จ.มห.