พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

        1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต
        2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง           และเท่าเทียมกัน
        3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
        4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ตามแนวทางพหุปัญญา  เพื่อการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน
        5. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
        6. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม