การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่2
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (บทคัดย่อ)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาทีมีประสิทธิผลในภูมิภาค (บทคัดย่อ)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗