แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งหวัดมุกดาหาร
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566– 2570) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (โรงเรียนเอกชน)
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566– 2570) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565