รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก การดำเนินงานกิจกรรม Mukdahan Square ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร
แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 ROADMAP) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4