3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2565
 สถิติการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบไตรมาสที่ 1-2)
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่2
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) และรายงานผลค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-ไตรมาส1
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563– 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564