แผนดำเนินงานประจำปี

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ขึ้น โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. และใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล(Causal Relationship : XYZ) ตามแนวทางของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหน้าที่ต่อไป