แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงานประจำปี

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำรูปแบบการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ.2566) ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ในการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด (X) แผนแม่บท (Y1 และ Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562