กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕). พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตาม พรก.ค่าเช่าบ้านช้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ทั่วไป
ทั่วไป
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
โครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯพศ.2562