1.พระราชบัญญัติ
1.พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2.พระราชกฤษฎีกา
2.พระราชกฤษฎีกา
พรฏ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านค่าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.กฎกระทรวง
3.กฎกระทรวง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
4.ระเบียบ/คำสั่ง
4.ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พ.ศ. 2565
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนรายบุคคล (โรงเรียนเอกชน) พ.ศ. 2558-2565
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (โรงเรียนเอกชน)
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนเอกชน)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม. ๒๕๖๐ ได้มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการ (โรงเรียนเอกชน)
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พสน.
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
5.มติ-ครม-ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
5.มติ-ครม-ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
6.ประกาศ
6.ประกาศ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (28 เมษายน 2566)
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564 (โรงเรียนเอกชน)
ประกาศการมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรอบอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ลว 12 มิถุนายน 2560)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน เป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
ประกาศว่าด้วยการทำบัตรพสน.
7.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
7.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565