ประเภท: 1.พระราชบัญญัติ
ประเภท: 1.พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ประเภท: 2.พระราชกฤษฎีกา
ประเภท: 2.พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเภท: 3.กฎกระทรวง
ประเภท: 3.กฎกระทรวง
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
ประเภท: 4.ระเบียบ/คำสั่ง
ประเภท: 4.ระเบียบ/คำสั่ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ประเภท: 6.ประกาศ
ประเภท: 6.ประกาศ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ