การจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน