ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถแสกน QR Code พร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ดังแนบ

**คุณสมบัติข้อ 4 หมายถึง รายชื่อเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2566 **

ขอเชิญชวน สถานศึกษาร่วมสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวน สถานศึกษาร่วมสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยส่งเอกสารสมัครเป็นสมาชิกฯ ไปยังกลุ่มพัฒนาการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ตามวันและเวลาราชการ