ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่2 เอกสารเผยแพร
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารเผยแพร
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารเผยแพร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เอกสารเผยแพร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (บทคัดย่อ) เอกสารเผยแพร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาทีมีประสิทธิผลในภูมิภาค (บทคัดย่อ) เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เอกสารเผยแพร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เอกสารเผยแพร
รายงานความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก การดำเนินงานกิจกรรม Mukdahan Square ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 ROADMAP) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เอกสารเผยแพร
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 เอกสารเผยแพร
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เอกสารเผยแพร
คู่มือสำนักงาน (ทดสอบ) เอกสารเผยแพร
คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) เอกสารเผยแพร
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เอกสารเผยแพร
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เอกสารเผยแพร
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เอกสารเผยแพร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: เอกสารดาวน์โหลด
ประเภทเอกสาร: เอกสารดาวน์โหลด
ประเภทเอกสาร
แบบฟอร์มโครงการและรายละเอียดประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารดาวน์โหลด
ร่าง คู่มือการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารดาวน์โหลด