ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารเผยแพร
คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มอำนวยการ เอกสารเผยแพร
สารสนเทศทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดมุกดาหาร และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มเอกสาร
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มเอกสาร
ประเภทเอกสาร
แบบฟอร์มโครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แบบฟอร์มเอกสาร