ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2566 ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารเผยแพร
คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มอำนวยการ เอกสารเผยแพร
สารสนเทศทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดมุกดาหาร และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มเอกสาร
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มเอกสาร
ประเภทเอกสาร
แบบฟอร์มโครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แบบฟอร์มเอกสาร