ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เอกสารเผยแพร
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 เอกสารเผยแพร
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เอกสารเผยแพร
คู่มือสำนักงาน (ทดสอบ) เอกสารเผยแพร
คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) เอกสารเผยแพร
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เอกสารเผยแพร
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เอกสารเผยแพร
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เอกสารเผยแพร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เอกสารเผยแพร
1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เอกสารเผยแพร
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เอกสารเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสารเผยแพร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2565 เอกสารเผยแพร
 สถิติการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบไตรมาสที่ 1-2) เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่2 เอกสารเผยแพร
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) และรายงานผลค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-ไตรมาส1 เอกสารเผยแพร
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563– 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารเผยแพร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารเผยแพร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท เอกสารเผยแพร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566– 2570) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารเผยแพร
รวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (โรงเรียนเอกชน) เอกสารเผยแพร
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เอกสารเผยแพร
ร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566– 2570) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารเผยแพร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เอกสารเผยแพร
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มเอกสาร
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มเอกสาร
ประเภทเอกสาร
แบบติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 แบบฟอร์มเอกสาร