วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร