วิสัยทัศน์ (VISION)

การศึกษามีคุณภาพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

นิยามศัพท์
การศึกษาที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่อาชีพอย่างมีความสุข

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21  หมายถึง  ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3Rs 8Cs
   ทักษะ 3Rs  คือ 1. อ่านออก  2. เขียนได้  3. คิดเลขเป็น
   ทักษะ 8Cs  คือ 1. การคิดอย่างมีวิจารญาณ  แก้ปัญหาได้ 2. คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม  3. ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  4. ความร่วมมือ           การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  5. ทักษะการสื่อสารและรู้ทันสื่อ  6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้ทันเทคโนโลยี  7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้  8. มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา  มีระเบียบ วินัย