วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

          “มุกดาหารเมืองที่ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน                และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ

            1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

            3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกต่อท้องถิ่นรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

            4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

            5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

            6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างสังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถในวิชาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

            8. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคม คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

            9. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

          1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

          3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกต่อท้องถิ่นรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          4. สถานศึกษาทุกแห่ง มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

          5. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานทำ

          6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างสังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          7. มีงานวิจัย นวัตกรรม และมีความสามารถในวิชาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          8. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          9. การบริหารจัดการศึกษาทุกสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

     2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

      3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

       5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

          7. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น