ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ประเภท

4.ระเบียบ/คำสั่ง

ความเกี่ยวข้องกลุ่มงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564