การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน