นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน

อีเมลย์

rungnapa@mpeo.go.th

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเภทตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภาระความรับผิดชอบ

-