แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

การประเมินจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไปใช้ในการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ดังนี้

 

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก สาระด้านจริยธรรม

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

           วันที่ 31 มกราคม 2566 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในที่ประชุมมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยการป้องกันการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำชับให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บันทึกข้อความเผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธจ.มห.

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปสถิติผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2565

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของรับบริการ ที่รับบริการจากแต่ละกลุ่มงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ​​​​​​โดยจำแนกออกเป็น
       - ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
       - ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
       - ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
       - ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 


         1.บันทึกขออนุญาตรายงานและเผยแพร่ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
         2.สรุปสถิติผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถิติการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบไตรมาสที่ 1-2)

          กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ให้บริการเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล สำหรับ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ที่สมาชิกกองทุนเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามคำขอรับของโรงเรียนเอกชนในระบบ

         สถิติการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน  และเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบไตรมาสที่ 1-2) ดังนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง

การขับเคลื่อนจริยธรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

     2. แนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ Dos & Don’ts สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก สาระด้านจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร

ปก

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บันทึกประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ปก

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ปก

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการร้องเรียน หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
บันทึกเสนอช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ  >>  คลิก   

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

ปก

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

บันทึกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  ยึดมั่นระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

บันทึกเสนอหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      - หลักเกณฑ์ตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ว3)
      - หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ว4)
      - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด (ว5)
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
      - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
      - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
      - หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
      - หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
      - หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
      - หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) 
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5.หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      - หลักเกณฑ์ รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      - เรื่องแจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

ปก

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร 3 นโยบายหลัก  ดังนี้

นโยบายการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >>  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ.2561-2565  >>  การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของ สป. 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  >>  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   >>   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565   >>  แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)     >>  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565       
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
บันทีกการประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รับทราบประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

ปก

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า ฉ ข้อ 32 อนุมัติโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารดำเนินการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงดำเนินการดังนี้

            - บันทึกเสนอการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2  จำนวน 2 กิจกรรม 
            - กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการเบิกเงินราชการตามระเบียบ สำหรับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
            - กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ITA) ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือกรดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการโดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารรูปเล่ม โครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการ อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.)ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 6สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กลุ่มนิเทศ ติกตาม และประเมินผล โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานกธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ขึ้น โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. และใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล(Causal Relationship : XYZ) ตามแนวทางของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหน้าที่ต่อไป

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ฯ  ประจำปี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรมในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประเมินผล โดยมุ่งผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบ
ที่กําหนด ดังนี้

       1. บันทึกแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       2.คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๗๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
       3. รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เมือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (แผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่านมา )

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

พบการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งทันที โดยให้ความคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสะการทุจริตฯ

คู่มือ วิทยากรหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

คู่มือการจัดกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดจราจร

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี

แผนการปฏิบัติราชการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (2566-2570)

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง