แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)