สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. เกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางปัทมาภรณ์ แพงดี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยนางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีนายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

ศรายุทธ วังคะอาต : ข่าว

ทองปาน สุขเสมอ/ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย : ภาพ