ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการและกำหนดการประเมินความเหมาะสม (นำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ (ข้อ 1.2) ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ)