การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวเขมรินทร์ วรัณภูวตัวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ลงพื้นที่ตรวจ  ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่  ๒ (หลังเปิดภาคเรียน) ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดร.เกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในครั้งนี้

มีนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒๒ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ร่วมรับการตรวจและติดตาม  

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑,๑๔๘ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖๕ คน โรงเรียนผ่านการประเมินในระดับสีเขียว ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเปิดเรียนได้ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเลขที่คี่ และกลุ่มเลขที่คู่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน (Onsite) และเรียนออนไลน์ (Onsite) โดยการเรียนออนไลน์ (Online) นักเรียนต้องเข้าเรียนพร้อมกันกับนักเรียนที่มาโรงเรียน (Onsite) ยกเว้นโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยครูผู้สอนและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียน ผ่านการคัดกรองประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน การวัดไข้ ล้างมือด้วยเจล หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดหลังเลิกเรียน ทำสัญลักษณ์จุดเว้นระยะห่าง ลงชื่อเข้า - ออก โรงเรียนทุกครั้ง  ภายใต้การเฝ้าระวังของโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน

ศรายุทธ วังคะฮาต :  ข่าว