พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566

ภาพจดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

Image removed.นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 โดยมี

Image removed.นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดี จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Image removed.รวมจำนวน 33 ทุน เป็นเงิน 88,000 บาท และค่าพาหนะแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุน คนละ 100 บาท ทุนการศึกษาแยกออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. ทุนการศึกษาแบบรายปี จำนวน 17 ทุน ดังนี้

- ระดับประถมศึกษา 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

- ระดับอุดมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

2. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 6 ทุน ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

3. ทุนอื่นๆ ทุนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

Image removed.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา สาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังมอบทุน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุน เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวต่อไป

Image removed.ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา