คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง นักเรียน เพื่อขอรับพระราชทานทุน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร