แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566