พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ออกตรวนพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร