ศธจ.มุกดาหาร ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี ๒๕๖๔

นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ดร. ประภาส  ไชยมี รอง ผอ. สพป. มุกดาหาร ดร. ชาติชาย  ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย  นางสาวสร้อย  สกุลเด็น ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร นางกอบจิตต์  อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ นายเฉลิมพล  เอกพันธ์  นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดร. ศิริกาญจนารัตน์ พละศึก ดร. อดิศร ก้อนคำ นางทองพูล งามขำ นายจีรศักดิ์ ยาโน นายชยา ภาคภูมิ นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและให้คำแนะนำในการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนบ้านแก้งนาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร          

ทั้งนี้ได้ประเมินคุณภาพด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านผลลัพธ์ /ความสำเร็จ ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการพัฒนา และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพและส่งผลต่อผู้เรียนอย่างยั้งยืนตลอดไป

นางกอบจิตต์ อุ่นชัย : เรียบเรียง /นายสุรเชษฐ์ ไชยรักษ์ : ภาพ