การตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร

 

การตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร

นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายดนย์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ออกตรวจติดตาม มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา COVID- ๑๙ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๒ แห่ง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตลอดทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร