การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

 

การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ได้วางแผนการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ๖ หมวด คือ การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวดละ ๔ ประเด็น ประเด็นละ ๓ ระดับ (ระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับก้าวหน้า (Advance) และระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) ) เพื่อนำสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงานต่อไป