ศธจ.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

 

การประชุมทบทวนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม โดยมีนายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา นำเสนอแผนบูรณาการการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๔ โรงเรียน นางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำเสนอแผนบูรณาการการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจำนวน ๑๗ โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครอง โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เป็นจุดกึ่งกลาง มีพื้นที่เพียงพอ และพร้อมขยายเติบโตในอนาคตได้

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดอัตราการแข่งขันสูง เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เป็นโรงเรียนที่เป็นจุดรองรับโรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อ รองรับนักเรียนไม่ให้ไปสู่โรงเรียนมัธยมที่มีแข่งขันสูง

โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนที่อยู่บนภูเขา บนเกาะ หรือพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้บริบท จุดเน้น อัตลักษณ์ของพื้นที่ ตลอดทั้งนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนครอบคลุมพื้นที่บริการในจังหวัดมุกดาหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังต่อไป