การลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

 

การลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  

วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นอกจากนั้นยังมีนางสาวศิริกัญญา สุขวิเสส นายธงจรัส แสงอรุณ นางสาวพัสสิกา โสตัน จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปทุมธานี นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายรุ่งเรือง อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายราเชนทร์ มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายเชษฐ์กิติ แดงอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ติดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคำสร้อย โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา โรงเรียนชุมชนนาโสก  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" และโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

ทั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ผลการบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการอาคารสถานที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความคาดหวังในการบริหารจัดการศึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป