การตรวจติดตาม ประเมินผลตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ปี ๒๕๖๔ โรงเรียนผาเทิบวิทยา

 

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และนายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) วัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re – Skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนผาเทิบวิทยา  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โดยมีนายธีรภัทร์ วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่าย นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับการตรวจราชการโรงเรียนผาเทิบวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๒ คน จำนวนนักเรียน ๓๔๑ คน ปัจจุบันมีนายวิษณุกร จันทรา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    

ภายใต้ปณิธาน “ผาเทิบวิทยา ก้าวที่กล้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และคำขวัญ “มีวินัย ใฝ่ศึกษา รู้คุณค่าวัฒนธรรม” ทำให้โรงเรียนก้าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ “PTW MODEL” เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่รางวัลการขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนชัยปัญญาวิทยนุสรณ์ โรงเรียนอุดมวิทย์ และโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการของของหน่วยงานต้นสังกัด

ด้านการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการเพิ่มพูนทักษะ (Re – Skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนและความแตกต่างของผู้เรียนทั้งในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปให้นักเรียนได้ศึกษารายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ตลอดทั้งการเพิ่มทักษะด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้เตรียมเปิดแผนการเรียนทวิศึกษาวิชาการบัญชี และอิเลคทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใต้หลักการ ๖ มาตรการ โดยโรงเรียนนำเสนอให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นกรณีศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

ผลการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทำให้ได้รับรางวัลในปี ๒๕๖๑ (ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคม ส.บ.ม.ท., รางวัลสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบสถานศึกษาสีขาว) สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓, โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓, รางวัลชมเชยโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ประเภทโรงเรียน, สถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทอง และครูต้นแบบการจัดการบูรณาการชีวิตระดับทองยอดเยี่ยม และชนะเลิศที่ปรึกษายุวเกษตรดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๓

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ขอให้ต่อยอดต่อไป ควรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการจัดทำห้องเรียนพิเศษเพื่อสนับการเรียนการสอนตามบริบทของท้องถิ่นและโรงเรียน การพัฒนาสินทรัพย์ดิจิตอล เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดโรงเรียนได้ดำเนินการครบตาม ๖ มาตรการหลักของจังหวัด และการเดินทางกลับบ้าน ควรตรวจสอบเส้นทาง ทั้งนี้ควรตรวจสอบนักเรียนที่มีภูมิลำเนาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด และควรได้มีการซ้อมแผนในสถานการณ์โควิดเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร