การประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามการประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๔ (กศน.มุกดาหาร)

 

การประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามการประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.มุกดาหาร)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมนโยบายการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เป็นผู้มอบนโยบาย ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร และนายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร  ได้กล่าวรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานและการดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา

จากนั้นนายธฤติ ประสานสอน ได้มอบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามการประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการเข้าถึงเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส และการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone

ในการดำเนินควรเน้นการบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญให้ลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดต่อไป

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล