การประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามการประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๔ โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร

 

การประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามการประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมตามนโยบายการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เป็นผู้มอบนโยบาย ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีนายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนใสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของโรงเรียน

จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน จำนวน ๑๒ ทุน และมอบนโยบายการจัดการศึกษาการเข้าถึงเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส และนโยบายการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเรื่องเร่งด่วนคือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการประสบผลสำเร็จ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา ด้านงานอาชีพ ด้านกีฬา ผลงานที่ดีเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล