การตรวจ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๔

 

การตรวจ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร

นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดมุกดาหาร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โรง ประกอบด้วย โรงเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์  โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก โรงเรียนอนุบาลสุพร โรงเรียนท่านพระสารีบุตร  โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย โรงเรียนอนุบาลดอนตาล และโรงเรียนอนุบาลดงหลวง

จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การต้อนรับมา ณ โอกาสนี้ 

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล