การติดตามการดำเนินการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษา ปี ๒๕๖๔

 

การติดตามการดำเนินการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษา

 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในการบูรการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

 ภายใต้ความมือของนางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน การจัดทำแผนบูรณาการศึกษาคุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำเนิน เพื่อประกอบการอนุมัติและดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 จึงขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามา ณ โอกาสนี้

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล