การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการ Coaching and Mentoring

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการ Coaching and Mentoring

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการ Coaching and Mentoring ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประมินผลการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดด้วย coaching Teams ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นการลงภาคสนามการศึกษาชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านคำบง ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยนายสังคม วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ นำเสนอรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติการ Coaching และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนิเทศ ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมพิธีเปิดในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร. สมหวัง พันธะลี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้นำเสนอเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการ Coaching and Mentoring”  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน  โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางแผนแนวทางการนิเทศติดตามโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๑๗ โรง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนสามขา มิตรภาพที่ ๓ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ โรงเรียนนาขามป้อมวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง โรงเรียนบ้านดงเย็น โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านตูมหวาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดนิรมิต โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม โรงเรียนผาเทิบวิทยา โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ทั้งนี้จะมีการนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน และจังหวัดต่อไป

ข่าว : ศรายุทธ วังคะฮาต

ภาพ : อภิสิทธิ์ หัดสา