ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในสถานศึกษา

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน