การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวเขมรินทร์ วรัณภูวตัวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ลงพื้นที่ตรวจ  ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่  ๒ (หลังเปิดภาคเรียน) ณ ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคําโมเดล   อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดร.เกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในครั้งนี้

มีนายณรงค์ โล่ห์คำ  ดร.ประภาส ไชยมี นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร. วิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานร่วมรับการตรวจและติดตาม  

นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคํา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้บริหารหน่วยงานในท้องถิ่นให้การต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคํา ปัจจุบันมีนักเรียน 95 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๘ คน จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บํารุง โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า และ โรงเรียนบ้านคําเม็ก ใช้สถานที่จัดตั้งที่โรงเรียนบ้านเหมืองบ่าเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เครือข่ายโรงเรียนได้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่  ๒ (หลังเปิดภาคเรียน) ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การเฝ้าระวังของโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล