การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ COVID-19

 

การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ COVID-19

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดร.มาลินี กลางประพันธ์ นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

การเยี่ยมติดตามในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๑๐ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ระยะที่ ๒ (หลังเปิดภาคเรียน) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สะท้าน วารี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ นายยงค์ยุทธ์ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ นายชัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และคณะเยี่ยมติดตามจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายกิติศักดิ์ ประคองศิลป์ สาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน ดร.วิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายวงศ์คำ ถิ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และบุคลากรสำนักงานร่วมต้อนรับการเยี่ยมติดตาม 

นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน โดยมีนักเรียนส่วนหนึ่งจาก สปป.ลาว ซึ่งโรงเรียนได้ทำการคัดกรองและให้ความใส่ใจดูแลด้านสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่และหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้นได้นำคณะตรวจเยี่ยมการจัดสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านการประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

นายศรายุทธ วังคะฮาต : รายงาน

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร