การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 

การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดร.มาลินี กลางประพันธ์ นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

การเยี่ยมติดตามในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๑๐ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ระยะที่ ๒ (หลังเปิดภาคเรียน) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สะท้าน วารี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ นายยงค์ยุทธ์ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ นายชัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และคณะเยี่ยมติดตามจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

ในการนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ บุคลากรสำนักงาน พร้อมทั้ง ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นายชาตรี ประดุจชนม์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ร่วมรับการเยี่ยมติดตาม  

นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน จากนั้นได้นำคณะตรวจเยี่ยมการจัดสภาพการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โรงอาหาร หอพักนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านการประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

นายศรายุทธ วังคะฮาต : รายงาน

 

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล