ร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566– 2570) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566– 2570) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566