การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร : ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ภาพจดหมายข่าว

กลุุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

0. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร