นางสาวธัญจิรา จันเคน

อีเมลย์

autchara@mpeo.go.th

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเภทตำแหน่ง

ลูกจ้าง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระความรับผิดชอบ

-