นายวุฒิไกร แกระหัน

นายวุฒิไกร แกระหัน

อีเมลย์

wuttikai@mpeo.go.th

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเภทตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ภาระความรับผิดชอบ

-