อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพประกอบ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่ายงานของรัฐจัดทำปผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบนี้