อบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา วันที่3

day3
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ดำเนินการจัดฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสง์เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสม และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน นักศึกษา ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวแก่เพื่อนร่วมสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ณ โรงเรียนนวมิน ทราชูทิศ อีสาน ในวันที่ 22- 24 มีนาคม พ.ศ 2565

ภาพรวมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม