ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

อำนาจหน้าที่

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวง ศึกษาธิการในระดับจังหวัด
3. สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
5. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด      โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วย 7  กลุ่มงาน และ 1 หน่วย ดังนี้
      1. กลุ่มอำนวยการ
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
          (2)ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
          (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
          (4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
          (5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
          (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
           (7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
            (8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
           (9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
           (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
      2. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้       
          (1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย
          (2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          (3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ                 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
          (4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
           (5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่นการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
           (6) นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
           (7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์ อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
          (8) ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ ร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
           (9) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
           (10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
           (11) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
           (12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
           (13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการและวิชาชีพ
            (14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร                   ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
            (15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
            (16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
      3. กลุ่มนโยบายและแผน
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  
               (1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา        
               (2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
               (3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
               (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
               (5) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการในจังหวัด
               (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล
               (7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
               (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
              มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้   
               (1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
               (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
               (3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
               (4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
               (5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
               (6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
               (7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
               (8) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                      ในสถานศึกษา
               (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา                       (10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม          การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
               (11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
               (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
       5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
               (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะ ทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
               (2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
               (3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
               (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
               (5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
               (6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
               (7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
               (8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
               (9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
               (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
              มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
               (1) กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
               (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
               (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด
               (4) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
               (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
       7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
               (1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
               (2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
               (3)  ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน   พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
               (4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
               (5) สร้างจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
               (6) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา
               (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   
 
     8. หน่วยตรวจสอบภายใน
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
        ดำเนินเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงินและการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


     9. คุรุสภาจังหวัดมุกดาหาร
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

       ๑) งานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - บริการให้คำแนะนำในการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารในการดำเนินการที่เกี่ยวกับงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน การขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - บันทึกข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา - ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ติดตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับ ติดตามผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

        ๒) งานด้านมาตรฐานวิชาชีพ - บริการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดำเนินการขอรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ข่าวสารต่างๆ ของคุรุสภาที่เกี่ยวข้อง - บริการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองที่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่างๆได้และบริการให้คำแนะนำในการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ

       ๓) งานด้านพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ของคุรุสภา ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด เช่น การขอรับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูอาวุโส, รางวัลคุรุสภา , รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น , รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ เช่น การเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาและการดำเนินการตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”การสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ การเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู - ดำเนินการประสานงานและจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้ ๑) ประสานงานจัดส่งงบประมาณสนับสนุนการจัดงานวันครูให้แก่หน่วยจัดงานวันครูในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ๒) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารในคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      ๔) การบริหารงานสำนักงานและงานด้านสารบรรณ - จัดทำการบริหารงานสารบรรณ เช่น จัดทำทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือ , ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ จัดเก็บและรักษาให้เป็นหมวดหมู่ - จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของคุรุสภา - งานด้านการเงินและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าดำเนินงานตามกรอบภารกิจของคุรุสภา และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าส่งเอกสารไปรษณีย์ , ค่าใช้บริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทราบ

       ๕) งานด้านอื่น ๆ - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม หรือการดำเนินการของคุรุสภาต่าง ๆ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาค - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


     10. วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา ลูกเสือชาวบ้าน

2. ประสานงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกับหนวยงานในจังหวัดมุกดาหาร

3. ประสานงานคามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร