สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สรุปสาระสำคัญ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดยวา่ ที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รก.ศึกษาธิการจงัหวดัมุกดาหาร

>> รายละเอียด <<