การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

           วันที่ 31 มกราคม 2566 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในที่ประชุมมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยการป้องกันการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำชับให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ปีงบประมาณ2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 MOE TRUST & Zero Corruption สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดย นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบ Online ผ่าน Facebook Fanpage ศธ360องศา ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด”กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต”และได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย