การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้


ก.ข้อมูลพื้นฐาน (ปี 2565)
     1.โครงสร้าง ปี 2565
     2. ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565
     3. หน้าที่และอำนาจ ปี 2565
     4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2565
     5. ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565
     6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565
ข.ข่าวประชาสัมพันธ์
     7. ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ฃ. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลปี 2565
     8.ช่องทางการสอบถาม(Q&A) ปี 2565
     9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) ปี 2565
ค. แผนดำเนินงาน
     10. แผนดำเนินงานประจำปี ปี 2565
     11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ฅ. การปฏิบัติงานและการให้บริการ
     13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2565
ฆ. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565
     15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565
     16. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564
ง. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565
     18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565
     19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565
     20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
จ. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
     22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปี 2565
     23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2565
     24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2564
ฉ. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
     26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
     27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
ช. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี 2565
     29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565
ซ. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565
     31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565
ฌ. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
     33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ญ. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
ฎ. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
     36. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565
     37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
ฏ. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     38. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
     39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565